Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://gierkomaniak.pl/

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokonując zakupu z oferty sklepu gierkomaniak.pl oznacza że, wyrażasz zgodę na niniejszy regulamin

2. Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego https://gierkomaniak.pl/ składania zamówień na produkty cyfrowe , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu https://gierkomaniak.pl/

b. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: gierkomaniak.pl umożliwiający kupowanie gier oraz programów w postaci cyfrowej.

c. Właściciel – Marcel Myśliwiec prowadzący działalność nierejstrowaną Gierkomaniak pod adresem
Kościuszki 53 39-300 Mielec Marcel Myśliwiec gierkomaniak23d@gmail.com telefon: 554123912

d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym również może być osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

e. Korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych w sklepie gierkomaniak.pl wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji lub z rejestracja.

2. Do zakupu wystarczy adres e-mail.

3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Kup teraz”

4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 3 minut – lub 24h gdy jest to zwykły przelew po zaksięgowaniu wpłaty

6. Gwarancja na zakupiony produkt 180 dni .

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gierkomaniak.pl

2. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna iż jego działanie w ramach Sklepu Internetowego gierkomaniak.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gierkomaniak.pl

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane firmie 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

5. Klient po zakupie zobowiązany jest do zachowania wysłanych mu danych tylko dla siebie, co oznacza że zakazane jest rozpowszechnianie wysłanych mu danych w postaci cyfrowej osobom trzecim jak również dalsza odsprzedaż na własną korzyść.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe gierkomaniak.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)

7. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów oferowanych przez sklep platform cyfrowych  które są ograniczone prawami autorskimi , jedynie dostarcza kupującemu dane w postaci Login: Hasło lub unikalny link aktywacyjny.  Kupujący nie otrzymuje praw ani licencji na używanie oprogramowania , lub znaków towarowych . Sklep nie odpowiada za działanie osób trzecich  ( w tym kupujących ) na otrzymanym koncie.

8. Przed złożeniem zamówienia klient ma obowiązek zaakceptować  i zapoznać się z Regulaminem.

9. Konta są współdzielone to znaczy, że korzystają z nich inni Kupujący. Konto ma wyłącznie charakter kolekcjonerski.

10. Jedna sztuka zakupionego dostępu uprawnia do aktywacji konta na 1 urządzeniu. Zakazane jest   przekazywanie, udostępnianie, powielanie zakupionego produktu. W przypadku złamania wyżej wymienionych zasad, sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania wykupionego dostępu, lub w niektórych przypadkach zablokowania konta użytkownika.

11. Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych jako cytat.

§4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail gierkomaniak23d@gmail.com

2. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 3 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

3. W przypadku wystąpienia blokady konta spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem kont (nie zastosowanie się do załączonej instrukcji / postępowanie wbrew załączonej instrukcji ) reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Firma nie zobowiązuje się dostarczać nowych danych do kont EPIC GAMES w których wystąpią problemy z tytułu blokad niezależnych z naszej strony

5 . Sklep nie odpowiada za blokady ze strony Microsoftu , jeżeli dane konto Xbox zostanie zawieszone klient bierze to jako ryzyko na własną odpowiedzialność . W tym przypadku gwarancja nie obowiązuje

§5. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków nie później niż 14 dni od dnia zakupu. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu zakupu produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r

4. Zwrot nie jest postrzegany przy zakupie produktu cyfrowego

5.  Zwrot zostanie dokonany tylko wtedy gdy z winy sprzedającego nie zostanie on wysłany , lub z wady która nie dotyczy kupującego.

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. FORMY PŁATNOŚCI

1. Przelew bankowy

2. Blik

3. Przelew klasyczny

4. Karta Kredytowa / Debetowa ( Karty płatnicze)

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep games-access.pl oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb wynikających z przepisów prawa a w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych : Marcel Myśliwiec , Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis gierkomaniak.pl oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy .

AKTUALIZACJA REGULAMINU 23.07.2023